Güngören Kaymakamlığı AB Proje

Yönerge

T.C. GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KOORDİNASYON MERKEZİ ( GÜN-AB ) KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanımlar
Amaç
Madde 1-
Bu yönergenin amacı, Ülkemizin Avrupa Birliğine adaylık sürecinde, Güngören İlçesinin, kullanıma açık AB (Avrupa Birliği) fonlarını kullanarak projeler yapmasını sağlamak, hazırlanan bu projelerin gerek sayısal gerekse içerik bakımından gelişmesini temin etmek; İlçemiz ve AB’ye üye ülke kentlerinin karşılıklı bilgi, deneyim ve teknolojilerini paylaşmak; kamu yönetiminde ve sivil toplumdaki AB üyeliğinin gerekleri ve kazanımlarına ilişkin hususları ilçemize taşımak; gerek AB kaynaklı ve gerekse diğer ulusal ve yerel kaynaklı proje üretmek isteyen kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarına proje yapımında rehberlik yapmak ve proje ortağı bulmada yardımcı olmak, karşılaşılan sorun alanlarında teknik destek sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2-
Bu Yönerge, Güngören Kaymakamlığı, Kaymakamlığa bağlı ve denetimine tabi kurum ve kuruluşları, yardım talep eden yerel yönetim kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına sunulacak Proje üretimi konusunda sunulacak hizmetleri kapsar. Bu Yönerge, kamu kurum ve kuruluşlarının Başbakanlık ve ilgili bakanlıklarca kanun, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen veya üst makamlarca AB (Avrupa Birliği) mevzuatı gereği emredilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmelerine engel teşkil etmez.
Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu yönerge, a- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
b- 3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun,
c- 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun,
d- 17 Aralık 2001 Tarihli Türkiye İçin Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük,
e- 4 Şubat 2003 Tarihli Merkezi Finansman ve İhale Birimi ile Ulusal Fonun Kuruluşuna İlişkin Avrupa Birliği İle İmzalanan Anlaşma,
f- 22 Aralık 2003 Tarih ve 2003/61 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla Kabul Edilmiş Olan Ön Ulusal Kalkınma Planı.
g- 26 Ocak 2010 Tarih ve 2010/6 Sayılı İçişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının genelgesi
Sorumluluk
Madde 4-
Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından Kaymakamın genel yönetim ve denetimi altındaki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının en üst yetkilileri ve işbu yönerge ile kurulan Proje Merkezinin Genel Koordinatörü bizzat sorumludurlar.
Tanımlar
Madde 5-
Bu yönergede yer alan,
Yönerge: Güngören İlçesi Avrupa Birliği Projeleri ve Koordinasyon Merkezi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesini,
GÜN-AB : Güngören Kaymakamlığı Avrupa Birliği Projeleri ve Koordinasyon Merkezini,
Kaymakamlık: Güngören Kaymakamlığını,
Yazı İşleri Müdürlüğü: Görev bölümü esasına dayalı olarak bu merkezden sorumlu olan Yazı İşleri Müdürünü,
Genel Koordinatör: Merkezin Koordinasyonundan sorumlu görevliyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Yürütülecek Hizmetler
Kuruluş
Madde 6-
Güngören Kaymakamlığı bünyesinde 13 Aralık 2012 Tarihinde AB Projeleri Merkezi kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Proje Koordinasyon Merkezi;
İlçe Kaymakamı başkanlığında; Güngören Belediye başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ilgili Şube Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Tarım Müdürü, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü , İlgili Belediye Başkan Yardımcısı ve Uzmanları, İlçe Stratejik Planlama Uzmanı, Okul ve Kurum Müdürleri , İlçemizde Bulunan GÜSİAD ve MESİAD temsilcileri ve Genel Koordinatöründen oluşturulmuştur.
Merkezin Görevleri:
Madde 7-
Yürütülecek hizmetler;
a- Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değişik kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan projelendirme faaliyetlerinin koordinasyonu, izlenmesi ve sahip bulunulan deneyim ve bilginin diğer proje yapmaya istekli kurumlara aktarılmasını sağlamak,
b- AB (Avrupa Birliği) tarafından sağlanacak fonların kullanımında il ve ilçe ölçeğinde tasarruf ve verimlilik sağlamak amacıyla projeler arasında ihtiyaç hiyerarşisine uygun olarak projeler üretilmesini sağlamak,
c- AB tarafından ilan edilen ve Ülkemizin yararlanabileceği tüm programların il ve ilçe içinde tanıtılmasını ve bu kapsamda projelerin hazırlanmasını yardımcı olmak,
d- Bu programlardan faydalandırılacak projelerin değerlendirilmesi ve seçimini yapmak,
e- AB Komisyonu, ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği), Avrupa yardım ofisi, MFIB (Merkez Finans ve İhale Birimi), UA (Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, kalkınma ajansları ve ilgili bakanlıklara (DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) sunulacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerini yapmak,
f- Üye ülkeler AB Komisyonu, ABGS, Avrupa Yardım Ofisi, MFIB (Merkez Finans ve İhale Birimi), UA (Ulusal Ajans), Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, kalkınma ajansları ve ilgili bakanlıklar (DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı –Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkileri yürütmek,
g- Kamu kuruluşlarınca, bu yönergenin yayınlanmasından önce AB fonları kullanarak oluşturulan, AB Komisyonu, ABGS, Avrupa Yardım Ofisi, MFIB, UA, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, ABGS, kalkınma ajansları ve ilgili bakanlıklara (DPT, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı) gönderilen projelerin birer örneğini bu merkezde bulundurmak,
h- Proje hazırlamak isteyen kurum ve kuruluşlara teknik ve idari yardım yapmak, gerektiğinde proje liderliği ve danışmanlığı görevlerini yerine getirmek,
i- Projelerin başarıya ulaşması için AB kuruluşları ve Ulusal Ajans yayınlarını takip etmek ve ilçedeki projeleri ilgilendiren konuları merkez görevlilerine ve proje hazırlayan kuruluşlara iletmek,
j- Merkez Bünyesinde bulunan personelin yetiştirilmesi için Ulusal Ajansa, ABGS (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği) ne diğer ülkelerin AB merkezlerine ya da AB Komisyonu merkezine eğitim amaçlı göndermek,
k- Gerek Ulusal Ajans, gerekse diğer ülkelerin Ulusal Ajanslarının ortak arayanlar bölümündeki projeleri taramak ve sınıflandırmak, bunlara uygun ortak olabilecek potansiyel kamu kuruluşları, okullar, sivil toplum kuruluşları veya özel firmalara, bu teklifleri yönlendirmek,
l- Kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri tarafından iletilen uygun ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkanlar ölçüsünde bu kuruluşlara uygun ortak bulma konusunda yardımcı olmak, m- İlçe Kaymakamı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
n- İlçemizde bulunan tüm resmi kurumları, eğitim ve öğretim kurumlarını, Sivil Toplum kuruluşlarını, Üniversite ve özel işletmeleri hedef kitle kabul ederek, başta AB Eğitim ve Gençlik programları olmak üzere, diğer AB fonlarından yararlandırmak için, eğitici ve yönlendirici çalışmalar yapmak.
o- Oluşturulacak bir AB proje bankası ile ileride yapılması planlanan yeni projelere ışık tutacak proje detaylarının yer aldığı Veritabanı oluşturmak, ortaya çıkan deneyimden yeni proje ekiplerinin yararlanmasını sağlamak,
p-Proje Faaliyetlerini www.gungoren.gov.tr adresinde, ilgili kurumlara, Sivil Toplum örgütlerine ve tüm vatandaşlara duyurmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Usul ve Esasları
Madde 8-
Toplantılar:
Merkez, İlçe Kaymakamının çağrısı üzerine toplanarak gündemine alınan konuları görüşüp karara bağlar. Toplantı ihtiyacı duyulduğunda Genel Koordinatör toplantı taleplerini ilçe kaymakamına iletir. Teknik çalışma Komitesi: Genel Koordinatörün çağrısı üzerine toplanarak gerekli çalışmaları yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları, Teşkilat, Merkezde Çalışacakların Vasıfları, Göreve atanmaları ve Yerleşim.
Teknik Çalışma Komitesi:
Genel Koordinatör AbdülCelil GÖK başkanlığında, Hasan AVCI, Hasan Dinçer EKMEKCİ, Seval BARIŞ ve Fatih USTA' dan Oluşur. Görevleri:
AbdülCelil GÖK – Genel Koordinatör
Güray SİNOP – Strateji Geliştirme Uzmanı
Hasan AVCI - Uzman üye
Seval BARIŞ - Uzman üye
Fatih USTA - Uzman üye
Hasan Dinçer EKMEKCİA - Uzman üye
Genel Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları
Madde 9-
Genel Koordinatör, AB Projelerin niteliğinin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak üzere ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistikî tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan talep edebilir, Gerekli duyduğu hallerde proje ilgililerini toplantıya çağırabilir. Merkez görevlileri arasında görevlilerin yetenek ve becerilerini dikkate alarak, iş bölümü ve görevlendirme yapar, Genel Koordinatör, İlçe Kaymakamı onayı ile, gerek Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gerekse AB komisyonu tarafından duyurusu yapılan ve Ülkemizin kullanımına açık programlar ve fonlarla ilgili, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek üzere toplantı, seminer ve diğer etkinlikleri düzenleyebilir veya diğer kurumlarca düzenlenmiş bu tür etkinliklere katılabilir.
Teşkilat
Madde 10-
Merkezin yürüteceği hizmetlerde öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarındaki mevcut görevlilerden yararlanılır, bu nitelikte eleman bulunamadığı takdirde sivil toplum kuruluşlarından gönüllü eleman çalıştırılabilir. İlçede iyi derece İngilizce bilen ve daha önce bu alanlarda proje faaliyetlerine katılmış olanlardan arasından Kaymakamlıkça AB Projeleri İlçe Sorumlusu belirlenir. İlçe sorumluları Kaymakamın sevk ve idaresinde Merkezin ilçe düzeyindeki faaliyetlerini yerine getirir.
Genel Koordinatörün sevk ve idaresinde en az 5 görevli (Koordinatör dahil) ile hizmetler yürütülür. Daha fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, ilgili Genel Koordinatörün teklifi ve Kaymakamın onayı ile ek personel görevlendirilmesi yapılabilir.
Merkezde Çalışacakların Vasıfları ve Göreve atanmaları
Madde 11-
Avrupa Birliği Projeleri ve Koordinasyon Merkezinde çalıştırılacak olan Koordinatör ve diğer görevliler, iyi derece İngilizce bilen (KPDS veya dengi Uluslararası geçerliliği olan dil yeterliliği belgesi IELTS veya TOEFL) ve daha önce AB projeleri veya benzeri alanlarda uluslararası proje yapma deneyimi olanlar arasından, kamu kurumlarından veya sivil toplum kuruluşlarından geçici görevli ya da gönüllü olarak görevlendirilir.
Bu şekilde görevlendirilenlere ek bir ödeme yapılmaz. Yapılan bu görevlendirmelerde, bu kişiler kendi kurumlarındaki asli görevlerini hiçbir şekilde aksatamazlar.
Yerleşim
Madde 12-
Merkez, hizmetlerini Kaymakamlık binasında tahsisi edilecek büroda yürütür. Toplantılar Kaymakamlık toplantı salonunda yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yürürlük, Yürütme
Yürürlük
Madde 13-
Bu yönerge hükümleri Güngören Kaymakamlığı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14-
Bu Yönerge hükümleri Güngören Kaymakamı tarafından yürütülür.


Uygun görüşlerini arz ederim.
Halit SEYYAR
Yazı İşleri Müdürü


OLUR
Zafer ORHAN
Güngören Kaymakamı